f(x) Profile: Luna

posted on 14 Sep 2009 18:37 by fairycassiopeia

  luna001 Luna

Park Luna (박선영)

Ethnicity: Korea (เกาหลี)

Birthday: 1993 08 12

Hobbies/Specialtise: Singing, Chinese, Dance

เสน่ห์แบบพิเศษและลักษณะเด่น
Luna – มีความเป็นผู้หญิงสูง มีเสน่ห์แบบผู้ใหญ่
ลูน่า

 เข้ารับการฝึกเป็นเวลาประมาณ 3 ปี ทั้งในด้านการเต้น,

การร้อง รวมถึงการใช้ภาษาต่างประเทศ อีกทั้งสุดยอดพลังเสียงของเธอ

 และไม่แต่เพียงเท่านั้น เธอก็ยังมีความสามารถในการเต้นที่จะ

เผยให้เห็นคาริสม่าอันทรงพลัง

 

Comment

Comment:

Tweet